Verkoopsvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle prijsoffertes van L.J. Kerkhofs bvba aan de klant (hierna de “Klant”) en op alle overeenkomsten tussen L.J. Kerkhofs bvba en de Klant. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien L.J. Kerkhofs bvba deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van L.J. Kerkhofs bvba , moeten door L.J. Kerkhofs bvba schriftelijk bevestigd worden.
 2. Offertes
  De offertes van L.J. Kerkhofs bvba gelden slechts ten titel van inlichting. Elk order van de Klant bindt de Klant doch L.J. Kerkhofs bvba zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van dit order door L.J. Kerkhofs bvba.
 3. Levering
  Onder levering van . verstaat men het leveren van de bestelde goederen door L.J. Kerkhofs bvba aan de Klant. Klachten betreffende zichtbare en verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de acht dagen na de levering bij aangetekend schrijven aan L.J. Kerkhofs bvba gemeld te worden op haar zetel te Peer. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van L.J. Kerkhofs bvba indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde aangetekende brief is verstreken.
  De tijdige en gegronde klachten van de Klant betreffende de goederen of diensten zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde goederen en diensten door L.J. Kerkhofs bvba, zonder dat L.J. Kerkhofs bvba daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.
 4. Eigendomsrechten
  L.J. Kerkhofs bvba blijft te allen tijde eigenaar van alle geleverde goederen tot volledige betaling van deze goederen.
 5. Aansprakelijkheid
  Elke aansprakelijkheid voor gebreken en elke garantieplicht van L.J. Kerkhofs bvba vervallen indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd, indien de . niet oordeelkundig werd behandeld door de Klant of indien de . werd gewijzigd door de Klant. L.J. Kerkhofs bvba zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van L.J. Kerkhofs bvba. nv. Indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van L.J. Kerkhofs bvba tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan een derde van het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst geleverde goederen of diensten, met een bovengrens van € 1000. L.J. Kerkhofs bvba zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade of gebreken te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door de Klant.
 6. BTW
  In de prijzen door L.J. Kerkhofs bvba opgegeven is de BTW inbegrepen.
 7. Betaling
  De betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, dient te geschieden op de bankrekening van L.J. Kerkhofs bvba te Peer zonder kosten voor L.J. Kerkhofs bvba, uiterlijk op de vervaldag. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Het factuurbedrag zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van € 50,00 onverminderd alle andere rechten welke L.J. Kerkhofs bvba kan doen gelden. L.J. Kerkhofs bvba zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van L.J. Kerkhofs bvba om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.
 8. Overmacht
  L.J. Kerkhofs bvba zal in geval van overmacht, zoals bijv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van L.J. Kerkhofs bvba, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van L.J. Kerkhofs bvba, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatiebestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat L.J. Kerkhofs bvba in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
  Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen L.J. Kerkhofs bvba en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De Rechtbanken van Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. L.J. Kerkhofs bvba behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.